Tag: người tìm việc liverpool

Cảm ơn những người tìm việc của chúng tôi giữ an toàn cho trường học

Global Skills xin cảm ơn nhiều người tìm việc của chúng tôi, những người đã làm việc chăm chỉ để giữ cho các trường học của chúng tôi mở cửa trong đại dịch.

Một trong những người tìm việc ở Liverpool của chúng tôi, Ilijana Bajic, làm việc tại Trường Công lập Ashcroft như một phần của đội ngũ người dọn dẹp được tuyển dụng để đảm bảo các trường học trên khắp Sydney được làm sạch hoàn toàn và giữ an toàn.